نامه ای به دوستانم برای اینکه بدانند

عشق را باید با هم بسازند                                                                                                                عشق را بازی میکنم         بازی میکنی بازی میکنیم    فکر می کنی برای این بازی قاعده ای است چون کودکی هستی که هنوز نمی دانی  این بازی بزرگان است پس اگر همبازی می شویفراموش کردی بازی بزرگان  است  اساسش چیستتوصیف  ها زیاد استاما دو یا سه تعریف دارم  خود نگریستن در آینه دیگرانفراموش کردن و دانستن سریع دنیا و خوداندیشدن و به کلام آوردن بازی عجیبی استزندگی چنین است پس عشق را باید بسازیم با هم باید با هم بتوانیم می توانیم  
دسته ها : حرفهای از تب
دوشنبه سوم 1 1388
X